У 2014 році побачив світ буквар з мови іврит (підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою). Його видання стало можливе завдяки тісній співпраці видавництва «Букрек» та Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук в рамках спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Ради Європи.

iwrit 1

Підручник створено для опанування учнями 2 класу розділу «Навчання грамоти» курсу мови іврит у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання, основними завданнями якого є засвоєння оголосок (діакритичних знаків на позначення голосних звуків) та букв (на позначення приголосних звуків) івритського алфавіту й їх звукового значення, формування елементарних умінь читати та писати мовою іврит, подальше збагачення словникового запасу учнів і розвиток орфоепічних і граматичних умінь і навичок, аудіативних умінь та вмінь діалогічного й монологічного мовлення, а також залучення до читання дитячої івритської літератури.
Зміст навчання у підручнику розроблено відповідно до чинних державних стандартів початкової загальної освіти й програми з предмету «мова іврит» для початкової школи та структуроване за традиційними періодами навчання грамоти – добукварним, букварним і післябукварним.
Розроблений зміст, методи та способи презентації навчального матеріалу сприяє реалізації особистісно орієнтованого, компетентнісного та лінгвокультурологічного підходів до навчання мов.

Підручник для 2 класу рекомендовано Міністерством освіти і науки України, розроблено відповідно до нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти та до програми з мови іврит для початкових класів шкіл з українською мовою навчання, затвердженою МОН України й є логічним продовженням усного курсу (1 клас), виданого видавництвом «Педагогічна думка» у 2012 році.

Також виданий підручник для 1-го класу, який призначено для впровадження усного курсу мови іврит у 1 класі загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, метою якого є формування умінь усного мовлення першокласників, в основі яких лежать знання з мови, у процесі мовленнєвої діяльності та під час вироблення відповідних умінь і навичок аудіювання й говоріння . Підручник побудовано на лінгводидактичних засадах компетентнісно орієнтованого підходу до навчання, відповідно до державного стандарту початкової загальної освіти (нової редакції) та чинної програми з мови іврит для 1-4 класів.

Автор підручників – Бакуліна Н. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Видавництво «Букрек» висловлює щиру подяку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук, Міністерству освіти і науки України та Раді Європі, за підтримки яких вдалося здійснити видання підручника.

Прес-служба Еврейського форуму України.

СПИСОК НОВОСТЕЙ :

Go to top